Hovedmeny
Målgrupper

Tiltak

Det er alltid krevende å finne gode og virkningsfulle tiltak, men noen regler er klare:

 • Alle tiltak må tilpasses og sees i lys av den utfordringen som foreligger.
 • For at tiltaket skal lykkes, er det viktig å bygge et godt tillitsforhold til eleven.
 • Alle tiltak må følges opp over en lang periode, gjerne et helt skoleår eller mer.
 • Alle tiltak må jevnlig evalueres.

PPT kan være en god samarbeidspartner. Mange trenger oppfølging fra fagfolk for å unngå langvarige skadevirkningerSom rektor bør du sørge for at PPT rutinemessig blir varslet om alle mobbesaker. De kan og bør være en viktig støttespiller og samarbeidspartner i oppfølgingsarbeidet.

Tiltakene kan rettes mot dem som blir mobbet/krenket, mot dem som mobber/krenker, mot tilskuere, gruppe-/klassemiljøet og barnehage-/skolemiljøet.

 • I de fleste tilfeller vil det være behov for å sette inn tiltak mot flere av gruppene. (Rettspraksis)
 • Avgjørende å være bevisst på bruken av individtiltak og systemtiltak.
 • Hvis flere tiltak, bør de være synergiske. Handler om å sette inn flere typer tiltak for å styrke hverandre og stoppe mobbing eller andre krenkelser:
  • Serietiltak er flere tiltak som settes inn etter hverandre i en planlagt rekkefølge.
  • Simultane tiltak er flere tiltak som settes inn samtidig for å stoppe mobbing og andre krenkelser.

Kombinasjoner av serietiltak og simultane tiltak

Tiltak digital mobbing:

 • Kan være aktuelt med tiltak rettet mot;
  • De som har mobbet andre digitalt
  • Den/de som har blitt utsatt for digital mobbing
  • Tilskuere, de som har «liket» etc.
  • Klassemiljøet, foreldregruppen etc.
 • Inndragelse av telefoner
 • I håndteringen av digital mobbing kan tiltak for å øke en elevs digital dømmekraft være et nødvendig tiltak.
  • Teknologisk kompetanse > digital dømmekraft
  • Forebyggingen må ses i sammenheng med håndteringen.
 • Det kan være nødvendig å gjenopprette klassemiljøet.
 • Samarbeid med foreldrene bør ofte være en del av tiltakene

Følgende sider kan gi gode tips i arbeidet:

https://www.udir.no/nullmobbing/

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/