Hovedmeny
Målgrupper

Foreldre

Opplæringsloven gir dere som foreldre rett til å bidra til og å få informasjon om elevenes skolemiljø.

Arenaer som er viktige for samarbeid om elevenes skolemiljø er:

 • SU – samarbeidsutvalget
 • Skolemiljøutvalget
 • FAU – foreldrenes arbeidsutvalg
 • Klassekontakter
 • foreldremøter to ganger i løpet av skoleåret
 • utviklingssamtalen to ganger i løpet av skoleåret

Eksterne lenke:

https://www.udir.no/nullmobbing/

 

 

 

Forebygging

 

I det forebyggende arbeidet har dere som foreldre en viktig oppgave i å bidra til et godt og inkluderende læringsmiljø for din skoleelev:

Stopp mobbing! Gode råd til foreldre
en et hefte med gode råd til foreldre som ønsker å bidra til å forhindre mobbing.

Hjemmet er et viktig sted for barna å lære sosial kompetanse. Som foreldre blir dere viktige rollemodeller.

 

 1. Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør noe for de sårbare barna.
 2. Ikke aksepter at barna ikke oppfører seg greit mot hverandre. Korriger hvis du er vitne til noe som ikke er greit, selv om det høres ut som en uskyldig kommentar.
 3. Ta mistanke om mobbing på alvor, og forhør deg med andre foreldre og lærere.
 4. Snakk med barnet ditt og vennene deres om hva som er greit og ikke greit å si eller gjøre mot andre, både fysisk og på sosiale medier.
 5. Ikke aksepter eller tillat at noen holdes utenfor. Barna trenger ikke å være venner, men det er opp til foreldrene og lærerne å skape en kultur i klassen om at alle er med, for eksempel i bursdager.
 6. Er barnet ditt en av de populære? Snakk med henne om ansvaret hun har for å gå foran som et godt eksempel i forhold til å være hyggelig og inkluderende.
 7. Vær åpen for at også ditt eget barn kan være en som plager andre. Ofte er mobbingen satt i system, og ofte er plagerne gisler i samme system.

 

Eksterne lenker:

Læringsmiljøsenteret – Foreldres bidrag til å redusere mobbing blant barn og voksne.
Barnevakten.no, den samtalende familien
Ansvar for håndtering av digital mobbing
Forteller ikke foreldrene om nettmobbing

 

Slik styrker dere foreldre barnet mot mobbing:

 • Vær en tydelig voksen som selv forventer å bli godt behandlet av omgivelsene.
 • Reager på urett selv og sett grenser, både verbalt og gjennom handling.
 • Snakk med barn om viktigheten av å sette grenser og om at de har rett til å bli behandlet skikkelig.
 • Lær barnet strategier for å motsette seg dårlig behandling: La barnet trene på å si tydelig fra at dette ikke er greit, å ikke la seg avbryte, å bruke et kroppsspråk som markerer styrke, og å heve stemmen for å bli hørt.
 • Ha forståelse for at mobbing tar tid å bearbeide.
 • Legg til rette for at barnet kan bygge sosiale nettverk utenfor skole/barnehage, slik at barnet opplever bekreftelse fra andre som ikke er forutinntatt.
 • Fokuser på alt barnet kan. Behold daglige rutiner og forventninger til deltakelse i hverdagslivet så godt det lar seg gjøre.

Kilde: Du er viktigere enn du tror av Kristin Oudmayer

 

Slik forebygger du at barnet deres mobber andre:

 • Vær et godt forbilde og sett grenser på en varm, rettferdig og tydelig måte.
 • Tilkjennegi tydelig hva som er rett og galt. Fremhev det som er bra, og grip inn ved atferd som ikke er akseptabel.
 • Vær raus og inkluderende, og formidle forståelse for at folk har det vanskelig eller er annerledes enn deg selv.
 • Snakk positivt om andre barn og deres foreldre.
 • Tenk over hva du ser på tv med barna, og hvordan du responderer. Å applaudere sjikanering, manipulering, latterliggjøring og vold, virker ikke forebyggende. Det samme gjelder i sosiale medier.
 • Innfør nulltoleranse for sarkasme og ironi dersom du merker at det brukes mye. Mange barn sliter med å forstå grensene mellom hva som er morsomt, og hva som er sårende.

Kilde: Du er viktigere enn du tror av kristin Oudmayer

 

Foreldre har ansvar for:

 • Hjem-skole samarbeid,
 • positiv omtale om skole,
 • om å snakke med barna om deres opplevelser,
 • unngå ensidig å følge barna, men bidra til reflektert og nyansert dialog,
 • ta tidlig kontakt om elevene melder at de ikke har det bra på skolen,
 • hindre unødig fravær,
 • huske på at «vondting», eller stadig mage og hodesmerter som ikke kan sies å være reelle kan være indikator for ubehag i skole eller samspill,
 • vondting kan også være en reaksjon eller indikator for engstelse…

 

Varsling

Som foreldre kan dere be om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet.
Det er tilstrekkelig at dere påpeker at det psykososiale miljøet ikke oppfyller kravene i Opplæringsloven og ber om at skolen iverksetter tiltak for å rette på dette.
Dette kan gjøres skriftlig eller muntlig.

SE STEGENE

Steg 1:

Varsle til rektor

Foreldre varsler rektor skriftlig eller muntlig.
Mal for varsling

NESTE STEG

Steg 2:

Be om tiltak

Be skolen sette i gang tiltak. Du skal få informasjon om hva skolen gjør med varslingen.

NESTE STEG

Steg3:

Skolen tar kontakt

Skolen kontakter dere og bekrefter at den har mottatt varslingen

 

 

TIL OPPFØLGING

Oppfølging

Skolen følger opp varslingen og setter i verk tiltak om de oppdager at noen har blitt mobbet.

 • 9A-6 Håndhevingsordningen

 

 • Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan elevene/ foreldrene melde saken til fylkesmannen.
 • Saken skal først være tatt opp med rektor, og det skal ha gått minst én uke før saken meldes til fylkesmannen.
 • Fylkesmannen utreder og tar stilling til om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt.
  • Fylkesmannens saksbehandling skal følge forvaltningsrettens regler for forsvarlig saksbehandling og enkeltvedtak.
  • Involverte elever skal bli hørt, og elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn.
  • Skoleeier og skolen skal legge fram de opplysningene fylkesmannen trenger for å ta stilling til saken.
 • Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt, må dette følges opp av et vedtak om hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.
  • Fylkesmannen skal sette en frist for å oppfylle vedtaket, og fylkesmannen skal sørge for at kommunen følger opp vedtaket innen fristen.
  • Fylkesmannen kan knytte tvangsmulkt til vedtaket.

 

SE STEGENE

Steg 1:

Samtaler med elevene

Skolen må gjennomføre samtaler med elevene

NESTE STEG

Steg 2:

Skolen undersøker skolemiljøet

Skolen må gjennomføre undersøkelser av skolemiljøet.

NESTE STEG

Hvis du ikke synes tiltakene som settes i gang fungerer,
kan du gjøre følgende:

Steg 3:

Send klage til rektor

Klage sendes rektor. Bruk dette skjemaet.

NESTE STEG

Steg 4:

Rektor svarer på klagen

Foreldrene innkalles til nytt møte hvis de får medhold i klagen.

Steg 5:

Klage til Fylkesmannen

Foreldre sender klage til Fylkesmannen.
Bruk dette skjemaet. (Klage til Fylkesmannen).