Hovedmeny
Målgrupper

Lærere

Lærerne har en viktig rolle i å forebygge mobbing og bidra til et positivt skolemiljø. I følge handlingsplikten (Opplæringslovens § 9a – 3 andre ledd) har også lærere plikt til å varsle rektor ved mistanke om mobbing.

Forebygging

Som lærer kan du gjøre følgende for å bidra til et positivt skolemiljø:

 • Følge opp slik at vennskap og relasjoner mellom jevnaldrende i klasse og på tvers av trinn er trygge og gode. Det å ha venner og oppleve sosial attraktivitet er viktig for  alle. Skal man bli god, må man trene, og det er ofte gjennom små ting daglig at store ting skjer.
 • Gi god informasjon til nye elever og deres foreldre. Være særlig bevisst overganger, f.eks mellom barnehage og skole, eller mellom trinn.
 • Ta opp temaet mobbing i klassemøter og engasjere elevene i arbeidet med forebygging. Gjøre elevene bevisst på hvordan mobbingen foregår, og at tilskuereffekten er like alvorlig som selve mobbingen.  Passive elever kan også forsterke mobbingen.
 • Ta opp mobbing som foregår i sosiale medier, og dette bør også være temaer på foreldremøter.
 • Jobbe for gode relasjoner mellom elev og lærer. Alle elever må kjenne at de er godt likt. Å være alene eller kjenne på utenforskap er skadelig for barn i oppvekstalderen. Alle elever skal føle trygghet og tilhørighet.
 • Arbeide med utvikling av god klasseledelse og god undervisning. Den autoritative lærer viser et godt forhold til alle elever, strukturerer dagene godt, starter- og avslutter timene godt, utvikler elevene sosialt og personlig, følger opp krenkelser, forebygger og bruker fellesskapets verdier som del av undervisningen.
 • Arbeide med gode regler for klassen, følge opp og samarbeide med elevene og være en del av skolens «vi», og  vise lojalitet  til regler og normer.
 • Vise gode holdninger til alle elever, skape forventning til læring og god atferd i klasserom og skole. Gode elev-lærerrelasjoner forbedrer elevenes læreprosesser gjennom mestring,  arbeidsinnsats, samarbeidsatferd og prestasjoner. Elevene blir motiverte og opplever at skolen er meningsfull. Lærers elevsyn avleses og tolkes hurtig av elever.
 • Det fysiske miljøet har innvirkning på atferd. Ha derfor fokus på orden, at ødelagte ting erstattes eller repareres og at ting har sin faste plass.
 • Foreldrene er ressurspersoner og har god kjennskap til sine barn. Hjem-skolesamarbeid handler om felles kunnskap, bygge kontakt og utvikle felles forståelse, gjensidig støtte og tillit, og vise at man i fellesskap kan få til tydelige forventninger til elevene/barna.
 • Etablering av kultur for læring og et fellesskap som støtter læring, forebygger utenforskap, danner positive barn/elever, og skaper ønske om utdanning for fremtiden.

Inspeksjoner

Mesteparten av mobbingen skjer der det ikke er tilsyn eller voksne tilstede. Gode inspeksjonsrutiner er derfor svært viktig, og lærere i inspeksjon skal være synlige. Det må være inspeksjon der elevene er! Dette er en hovedsakelig faktor for forebygging av krenkende atferd. Elever kan tegne kart over skolegården, elevene kan selv peke ut hvor det forekommer krenkende atferd og mobbing. Voksne må være der elevene er, der det er mulig å gjemme seg bort, der elevene flokker seg, og gripe inn med en gang det skjer noe. Det er forbudt å gå forbi barn som har det vanskelig…
Linker om inspeksjon:
Ta grep. Om inspeksjon i friminuttene. PPT for Ytre Nordmøre, en pdf til inspirasjon:https://pptytrenordmore.files.wordpress.com/2013/05/ta-grep-om-inspeksjon-i-friminuttene-4.pdf

Hver skole bør ha en egen, svært grundig inspeksjonsplan.
Navn og lister med ansvar, turnus
Skoleleder anbefales ta del i denne turnusen, og iblant være ute blant elevene og se på elev- og samspillskulturen.

Varsling

Alle lærere må følge handlingsplikten og varsle rektor ved mistanke om mobbing.

En hver klagesak på det psykososiale miljøet må dokumenteres. Med dokumentasjon menes logg på hendelsesforløp, oppfølgingsplan, telefonsamtaler med foreldre, møtereferater m.m. Dokumentasjonen oppbevares alltid i mappa til den som opplever krenkelser eller mobbing. Ved påvist mobbing skal det også ligge kopier av dokumentasjon i mobberens mappe.

SE STEGENE

Steg 1:

Varsle rektor

Bruk skjemaet for varsling og send det til rektor med kopi til kontaktlærern.
Mal for varsling

NESTE STEG

Steg 2:

Undersøk

Følg opp elevene, starte undersøkelse på klassenivå

NESTE STEG

Steg 3:

Varsle foreldre

Bruk skjema for varsling av foreldre.

TIL OPPFØLGING

Steg 1:

Avklaring om oppfølging

Lærer avklarer med rektor hvem som følger opp varslingen

NESTE STEG

Steg 2:

Innkalle berørte

Innkalle berørte parter til møte snarest mulig.

NESTE STEG

Steg 3:

Forslag til tiltak

Skrive referat med forslag til tiltak og evt enkeltvedtak og sende referatet til berørte parter

NESTE STEG

Steg 4:

Iverksette tiltak

Iverksette tiltak og eventuelle enkeltvedtak.

NESTE STEG

Steg 5

Oppsummering og evaluering

Innkalle til –  og gjennomføre oppsummerings- og evalueringsmøte

NESTE STEG

Steg 6

Dokumentasjon arkiveres

Dokumentasjon i saken legges i kommunens sak- og arkivsystem og i elevmappen.