Hovedmeny
Målgrupper

Kongsberg kommune

Alle elever har rett til et godt og inkluderende skolemiljø.  Med ”skolemiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

Dette er bestemmelser gitt i Opplæringslovens § 9a om elevenes skolemiljø.

Paragraf 9a pålegger aktiv, positiv medvirkning av alle parter i skolemiljøet: elever, foreldre, lærere, skolens ledelse og skoleeier. Skolefritidsordningen er sidestilt med skolen i opplæringsloven kapittel 9, og alle skolens plikter, planer og rutiner gjelder også skolens SFO.

Forebygging

Oppvekst i Kongsberg kommune sørger for at alle skoler har en plan som viser hvordan skolen jobber for å styrke et positivt skolemiljø og hindrer mobbing. I tillegg skal nettverk mellom barnehage og skole, barneskole og ungdomsskole, og ungdomsskole og videregående, hindre utvikling av negativ atferd og styrke elevenes rett til et positivt skolemiljø.

Alle skoler i Kongsberg kommune skal iverksette følgende forebyggende aktiviteter i løpet av året:

 • Alle barneskoler skal gjennom fadderordningen sikre at elevene blir godt inkludert i skolemiljø
 • Alle skoler skal i uke 36 ha spesielt fokus på positivt skolemiljø
 • Alle barneskoler må sikre at SFO blir inkludert i rutiner og planer.
 • Alle skoler må påse at de har gode inspeksjonsrutiner med klare ansvarsforhold.
 • Alle barneskoler skal gjøre jevnlige trivselsundersøkelser på 1.- 4. trinn med henblikk på å avsløre mobbing eller annen negativ atferd.
 • Elever på 5.-10 trinn skal delta i elevundersøkelsen. Skolene skal særlig følge opp elevenes tilbakemelding i forhold til mobbing og trivsel.
 • Elever i ungdomsskolen skal annet hvert år delta i «Ungdata»

Varsling

Alle ansatte ved skolene er pålagt AKTIVITETSPLIKT.

Aktivitetsplikten består av fem delplikter:

 • Følge med
 • Gripe inn
 • Varsle skoleledelsen
 • Undersøke all mistanke og kjennskap
 • Sette inn tiltak- helt til eleven har det trygt og god

Buskerud fylke har eget mobbeombud:

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Ombud/Mobbeombud/

Mobbeombudet har blant annet som oppgave å:

 • ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø
 • kunnskapsformidling og informasjon om elevenes rettigheter til et godt psykososialt miljø, jfrOpplæringslovens §9a
 • ha fokus på ledelse i skolene og veiledning av dette arbeidet
 • være en døråpner til hjelpetjenester, og veilede til prosedyrer og saksgang
 • vise til gode forebyggende tiltak
 • være oppdatert på aktuell forskning, og bidra til at kunnskapen gjøres kjent
 • avgi en melding årlig om ombudets virksomhet til fylkestinget i Buskerud

For Kongsberg kommune er det viktig at alle skolene i Kongsberg følger opp handlingsplikten i Opplæringslovens § 9a – 3 andre ledd:

Personalets handlingsplikt overfor krenkende adferd

Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Bestemmelsen presiserer og supplerer kravet i opplæringsloven § 1–2 siste ledd og skolens og personalets alminnelige omsorgsplikt for barn i skolen.

 

Oppfølging

I følge kommunens delegasjonsreglement er ansvar for håndtering av Opplæringslovens §9a tillagt den enkelte skole ved rektor.